Lapuan Saarenpään palvelukoti ry pyrkii aina suojaamaan henkilötietosi parhaalla mahdollisella tavalla. Pyydämme asiakkailtamme vain sellaisia tietoja, jotka ovat palvelutoimintamme kannalta tarpeellisia. Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, millaista tietoa keräämme ja miten tietoja käytetään. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakas- tai sopimussuhde tai rekisteröidyn antama suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

1. Rekisterinpitäjä
Lapuan Saarenpään palvelukoti ry
Y-tunnus 0209119-6
Osoite: Saarelantie 3, 62100 Lapua
Puhelin: 06 433 6111
Sähköposti: merja.kontio@saarenpaakoti.com

2. Rekisterin nimi
Lapuan Saarenpään palvelukoti ry:n asiakasrekisteri

3. Mitä henkilötietoja käsittelemme?
Keräämme henkilötietoja, jotka ilmoitat meille, kun esimerkiksi haet asukkaaksi, tilaat ateriapalvelun, teet vuokrasopimuksen, teet palvelusopimuksen, osallistut avotoimintaryhmään tai toimit vapaaehtoistyössä. Tietoja, joita käsittelemme, ovat nimi, osoite, henkilötunnus tai syntymäaika, puhelinnumero, omaisen yhteystiedot, ruokavaliotiedot, tulo- ja omaisuustiedot, asuntotiedot, hakijan saamat palvelut, asunnon tarpeeseen vaikuttavat tekijät, perussairaudet, lääkelistat, hoitokirjaukset, toimintakykykartoitukset, vaippatilaukset, apteekkitilaukset ja laskutustiedot. Emme kerää henkilötietoja ulkoisista lähteistä.

4. Miten käytämme henkilötietojasi?
Tietoja käytetään asukkaan valitsemiseksi, vuokrasopimuksen solmimiseksi, palvelusopimuksen solmimiseksi, yhteyden pitämiseksi, henkilön tunnistamiseksi, palvelujen antamiseksi, tarviketilauksien tekemiseksi, palvelupaketin hinnan määrittämiseksi, laskuttamiseksi, viranomaisten määräämien tilastointien tekemiseksi ja parhaan mahdollisen hoivan takaamiseksi asukkaillemme.

Lapuan Saarenpään palvelukoti ry voi käyttää palveluntarjoajia palvelujen ylläpitoon (kuten ostopalveluina hankittavat turvapuhelimen hälytyskeskusjärjestelmät sekä yöaikainen vartiointipalvelu). Palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietojasi vain tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojaselosteessa. Lapuan Saarenpään palvelukoti ry velvoittaa kolmansia osapuolia pitämään tietosi salassa ja varmistamaan riittävän tietosuojan tason, jotta tietosi ovat turvassa.

Muutoin henkilötietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaan luvalla tai viranomaisen näin vaatiessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

5. Miten suojaamme henkilötietosi?
Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin vain määrätyillä, Lapuan Saarenpään palvelukoti ry:n palveluksessa olevilla, henkilöillä on pääsy. Tietokoneelle tallennettuja tietoja suojaavat lisäksi salasanat ja palomuurit. Vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitoon, on pääsy rekisterin tietoihin. Rekisterin sisälläkin on rajattuja käyttöoikeuksia. Kaikkia, jotka käyttävät rekisterin tietoja, koskee salassapitovelvollisuus.

6. Miten pitkään henkilötietojasi säilytetään?
Henkilötietojasi pidetään rekisterissä vain niin pitkään, kuin se on välttämätöntä, että tässä selosteessa määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämään velvoitteen mukaan Lapuan Saarenpään palvelukoti ry voi joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla.

7. Henkilötietojesi tarkastaminen, päivitys ja korjaaminen
Asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli koet, että tietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai että Lapuan Saarenpään palvelukoti ry:llä ei ole ollut oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja. Vastustamisoikeus ei koske sellaista tietojen käsittelyä, johon laki velvoittaa Lapuan Saarenpään palvelukoti ry:tä.

Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä vaatia tietojesi poistamista rekisteristä. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin, kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen on välttämätöntä Lapuan Saarenpään palvelukoti ry:tä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Mikäli tietojasi käsitellään suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä meille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Voimme pyytää tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Lapuan Saarenpään palvelukoti ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Lapuan Saarenpään palvelukoti ry vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

Sinulla on oikeus valittaa viranomaiselle, mikäli Lapuan Saarenpään palvelukoti ry ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä.

8. Tietosuojaselosteen muutokset
Lapuan Saarenpään palvelukoti ry pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostettaan toiminnan kehittyessä ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä.

Sulje valikko